Home Rychnov n. Kn. Historie města

Historia miasta Rychnova nad Kněžnou


hist1Pierwsza wzmianka o Rychnovie znajduje się w dokumencie Przemysła Ottokara II z 1 lutego 1258 r. Dokument ten wydał Przemysł Ottokar jako  wojewoda austriacki. Austrię zyskał poprzez małżeństwo z pierwszą żoną Markétą Babenberską. Dokument dotyczy klasztoru Świętego Floriana niedaleko Linz, który do dzisiaj znajduje się w archiwum klasztornym a bardzo dobrym stanie, tak jakby był napisany wczoraj. W dokumencie został przedstawiony jako jeden ze świadków pańskiej drużyny  Hermann de Richenawe. Heřman z Rychnova. Jego imię zostało zapisane w przedostatniej linijce tekstu. Od tej pierwszej pisemnej wzmianki dotyczącej postaci "z Rychnova", rozpoczyna się historia naszego miasta.

Herb miejski, prawo wykonywania pieczęci zielonym woskiem oraz prawo do organizowania dwóch targów rocznicowych (pierwszy targ w środę po uroczystości św. Wita - 15.06., drugi targ na poniedziałek po uroczystości św. Mateusza - 21.09.) w sposób prawny i oficjalny potwierdził dokumentem czeski król Władysław II. Ten przywilej jest datowany na 6 marca 1488 roku. Dokument jest przechowywany w archiwum pałacu klowratskiego.

Miasto Rychnov było miastem poddańczym. Jego stosunek i zależność od swoich panów był oczywisty. Starania miasta o uzyskanie praw miast królewskich powiodły się dopiero w 1561 roku, kiedy cesarz Ferdynand I udzielił miastu prawo wyboru rady starszych, pomocniczej administracji samorządowej. Pierwsza pisemna wzmianka o rychnowskim ratuszu pochodzi z 1596 roku. Sprawami gminnymi zajmowała się rada miejska, czasami także nazywana ławnicza na czele z burmistrzem. rada zarządzała sprawami gospodarczymi, finansowymi, sądowymi i zajmowała się bezpieczeństwem. Organem wykonawczym byli sołtys miejski i zwierzchniczy. Kolejnymi funkcjonariuszami miejskimi byli na przykład: miejski pisarz, sługa, stróż nocny itd. Radnych miejskich było dwunastu. W funkcji burmistrza zmieniali się co miesiąc. Później burmistrz piastował swoją funkcję przez dłuższy okres czasu. Za wykonywanie funkcji otrzymywał wynagrodzenie finansowe i w naturze tylko burmistrz. Radę miejską nadzorowali rządzący panowie. Od połowy XVIII wieku rada i sołtys byli nominowani przez właściciela posiadłości ziemskich. W tym samym czasie powstała funkcja opłacanego burmistrza oraz wypróbowanych radnych obok niewypróbowanych radnych, którzy byli wybierani spośród mieszkańców. Rada miejsca troszczyła się także o bezpieczeństwo pożarowe, o jakość i wagę towarów a także o zbieranie różnych opłat. W 1753 roku administracja miejska była reprezentowana oprócz radnych starszych gminnych także przez miejskiego sołtysa i komitet sąsiedzki. Do gminnych urzędników i sług zaliczali się: słudzy radnych, gajowi, gospodarze wodni, kościelni, grabarze itp. Według zapisu gminnego kronikarza z 1756 roku zostały w tym czasie usunięte pręgierze i szubienice. Prawo wykonywania kary śmierci istniało w Rychnovie, według dokumentów, od końca XVI wieku. Szubienica stała po lewej stronie drogi do Solnici w miejscu nazywanym Na Sprawiedliwości. Zawód kata był wtedy łączony z zawodem hycla.

W latach 1784-1849 magistrat na czele z burmistrzem wykonywali działalność sądową i administracyjną. Burmistrz musiał mieć wyższe wykształcenie a nominowani radni magistratu wykształcenie prawnicze. W 1790 roku na czele administracji miejskiej stał burmistrz i jeden wypróbowany radny oraz dwóch niewypróbowanych radnych. Burmistrz i radni byli wybierani przez mieszkańców, radni musieli być zatwierdzeni przez właścicieli posiadłości ziemskich, natomiast burmistrz musiał uzyskać akceptację Ziemskiej guberni. W 1797 roku został zlikwidowany komitet sąsiedzki a dwa lata później także urząd miejskich sołtysów, zostali wprowadzeni policyjni rewizorzy.

Sąd Zwierzchniczy w Rychnovie powstał w 1783 roku dla posiadłości ziemskich Rychnov i Černíkovice. Oprócz niego działał także sąd miejski, który powstał na mocy dekretu dworskiego z 16 kwietnia 1789 roku. W jego skład wchodził burmistrz, wypróbowany radny, dwóch radnych niewypróbowanych oraz protokolant.

Od 1850 roku sądownictwo i administracja polityczna były oddzielone od siebie i administrację realizowała rada miejska (komitet gminny) oraz radni gminni. Sprawy sądowe przejął nowo powstały najniższy organ sądowy, którym był sąd powiatowy. Rozpoczął on swoją działalność 27 maja 1850 r.

Zakończenie drugiej wojny światowej przyniosło zmiany w administracji państwowej i samorządzie. W dniu 5 maja 1945 roku rozpoczął swoją działalność tzw. Rewolucyjny Komitet Narodowy. Od tego czasu pracował w mieście powiatowym Rychnov nad Kněžnou lokalny Komitet Narodowy. W 1950 roku doszło do przyłączenia niektórych okolicznych miejscowości. Później znowu do usamodzielnienia a od 1 stycznia 1981 roku znowu do integracji Dlouhé Vsi, Jahodova, Jam, Jedliny, Lipovky, Litohrad, Lukavice, Nového i Starého Lokota, Rovně, Slemena i Synkova. Tych 13 miejscowości zawsze należało do administracyjnego i sądowego powiatu Rychnov nad Kněžnou. Dzielnica Litohrady należała w 1848 roku do posiadłości Solnickich, Synkov do posiadłości Častolovickich. Pozostałe części administracyjne do posiadłości Rychnov i Černíkovice.

W wyborach przedstawicieli jednostek w 1986 roku w Rychnově nad Kněžnou zostało wybranych 96 posłańców Miejskiego Komitetu Narodowego.

Wraz z przyjściem 17 listopada 1989 roku doszło stopniowo do poważnych zmian w systemie administracji państwowej i samorządzie, który był tworzony od roku 1945. Po negocjacjach Forum Obywatelskiego w Rychnovie nad Kněžnou zmieniło się polityczne spektrum przedstawicieli. Dotychczasowy przewodniczący Miejskiego Komitetu Narodowego dr Z. Plachetka złożył dymisję i wolne miejsce zajął dr Zdeněk Kašpar, który wykonywał funkcję przewodniczącego Miejskiego Komitetu Narodowego aż do pierwszych demokratycznych wyborów. W dniu 3.12.1990 roku pierwsze stanowisko w samorządzie gminy objął dr František Bartoš, który został wybrany starostą. W drugiej połowie roku, w dniu 5 września zaczęła obowiązywać Ustawa ČNR nr 367 Dz.U. z dnia 4.09.1990 r. O gminach (administracja gmin). Wspomniana Ustawa z małymi zmianami obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Według tej Ustawy miastem jest gmina, w której od początku obowiązywania tej Ustawy działał Miejski Komitet Narodowy. Gmina jako osoba prawna występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność wypływającą z tych stosunków. Gmina posiada własny majątek i źródła finansowania, z którymi gospodarzy samodzielnie. Gmina zarządza swoimi sprawami samodzielnie. W czasie realizacji samodzielnej działalności, kieruje się ustawami i ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi wydanymi przez organy centralne w celu ich przestrzegania. Gmina realizuje także czynności administracji państwowej w zakresie ustanowionym przez szczegółowe przepisy prawne. Przy realizacji zadań państwowych gmina kieruje się ustawami oraz pozostałymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi a w ich ramach rozporządzeniami rządu oraz wytycznymi centralnych organów administracji państwowej. Gmina zapewnia także na terenie swojego działania rozwój gospodarczy, socjalny i kulturalny, ochroną i tworzenie zdrowego środowiska naturalnego.

Na czele gminy stoi starosta, który odpowiada za swoją działalność przed Radą Gminy. Liczba radnych w Rychnovie nad Kněžnou wynosi 21. Z tej liczby wypływa liczba członków Rady Miejskiej, która posiada 7 członków włącznie ze starostą i jego zastępcą.

Po 1989 roku doszło do usamodzielnienia miejscowości Jahodov, Lukavice, Slemeno i Synkov. Obecnie miasto Rychnov n. Kn. posiada następujące części administracyjne: Dlouhá Ves, Jámy, Lipovka, Litohrady, Lokot, Panská Habrová, Roveň, Rychnov.

Prawo i przepisy ogólne dają gminom możliwość używania miejskiego herbu i sztandaru. Rychnov nad Kněžnou posiada od 1488 roku w swoim herbie pannę na jeleniu a na podstawie pytania rady Miejskiej, skierowanego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Pradze w 1939 roku oznajmiono miastu, że posiada sztandar o trzech pasach w kolorach białym, zielonym i czerwonym. Środkowy pas jest o połowę węższy. To oznajmienie Rada Miasta przyjęła na swym posiedzeniu w dniu 31.10. 1939 roku.

 

Partnerské odkazy

logo-kraj logo-DSOHP logo-orlickehory

Karta hosta

karta-hosta

Kudy k nám

mapa

Certifikát

Certifikat-ATIC-2017